Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. 
Elfogadom

Általános szerződési feltételek

A Wigplanet Korlátolt Felelősségű Társaság

által üzemeltetett www.wigplanet.hu webshop

Általános Szerződési Feltételei

 1. A Szolgáltató

https://www.wigplanet.hu/ internetes felületen meghirdetett terméket értékesítő Fél. A Szolgáltató adatai:

Cégnév:

Wigplanet Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1113 Budapest, Karolina út 34. B. ép. földszint

Cégjegyzékszám:

01-09-967292

Adószám:

23475818-2-43

Elérhetőségei:

 

telefonszám: +36 (30) 2727-652

weboldal: https://www.wigplanet.hu/

e-mail cím: info@wigplanet.hu

2. A Megrendelő

 Az a személy, aki Wigplanet Kft. szolgáltatásait igénybe veszi, azaz a wigplanet.hu internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus úton annak megvásárlása céljából megrendeli.

3. Szállító

 Szolgáltató futárszolgálat (továbbiakban: Szállító) közreműködését veszi igénybe. A Szállító a Megrendelő által megrendelt terméket szállítja el a Megrendelő által megadott címre. A Szállító a terméket a megadott címen és időpontban Megrendelőnek átadja, valamint Szolgáltató helyett és nevében készpénzes vagy bankkártyás fizetés útján átveszi Megrendelőtől a Szolgáltatás ellenértékét.

4. A Wigplanet Kft. szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás)

www.wigplanet.hu internetes felületen meghirdetett termék értékesítése és a termék kézbesítése. A www.wigplanet.hu internetes felületen található termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek. A Szolgáltatás és a szerződéskötés nyelve a magyar.

5. A Szolgáltatás területi hatálya

A Szolgáltatás az internetes hozzáférés miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető, azonban Magyarország területén kívüli címre történő szállításra csak a járulékos költségekre kiterjedő egyedileg megtárgyalt és elfogadott feltételek mellett van lehetőség.

6. Az ÁSZF tartalma

Jelen ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így Szolgáltató és Megrendelő jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő által az internetes felületen keresztül benyújtott egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására. Amennyiben az egyedi megrendelés és jelen ÁSZF között ellentmondás található, úgy az egyedi megrendelés tartalma az irányadó.

Az egyedi megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, így a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

7. Az ÁSZF elfogadása

 Az ÁSZF, valamint az annak részét képező Adatkezelési Szabályzat Megrendelő általi elfogadására a www.wigplanet.hu internetes felületen történő megrendeléssel egyidejűleg kerül sor. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF tartalmát nem fogadja el, úgy az internetes felületen keresztül megrendelést nem nyújthat be. Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti. A megrendelés tekintetében hatályos ÁSZF minden esetben a megrendelés során elfogadott ÁSZF. Az állandó regisztráció és a megrendelői fiók hiányára tekintettel Szolgáltató külön nem értesíti a Megrendelőt az ÁSZF módosításáról.

8. A meghirdetett termékek rövid ismertetése

 Az internetes felületen - az ott megjelölt méretben, színben és minőségben - egyedi parókák, póthajak, tupék, turbánok, kendők, sapkák és egyéb kiegészítők (a továbbiakban: termékek) rendelhetők meg.

 A termékek bővebb ismertetése a www.wigplanet.hu felület hirdetést tartalmazó lapjain található meg.

 9. A termék internetes felület útján történő megrendelése, valamint a Felek közötti szerződés létrejötte

 A Megrendelő a www.wigplanet.hu internetes felületen keresztül rendeli meg az általa kiválasztott terméket. A megrendelés során nem kerül sor regisztrációra. Az egyedi megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek körét, tulajdonságait, számát és adóval megnövelt vételárát, a járulékos költségeket, valamint a termékek átvételének és a vételár megfizetésének módját.

 A Megrendelő az internetes felületen a „Megrendelőlap” feliratra kattintással nyitja meg a megrendelőlapot. A Megrendelő az internetes felületen biztosított megrendelőlapon 

i) megadja a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi adatait: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, kézbesítési cím (azon cím, ahová a termék kézbesítését kéri), elektronikus elérhetőség (e-mail cím);

ii) kiválasztja a termék Szolgáltató által felajánlott méretei és egyéb jellemzői közül a megrendelni kívántat;

iii) megadja a termék megrendelni kívánt darabszámát;

iv) kiválasztja a megadott lehetőségek között a fizetés módját;

A megrendelőlap a megrendelt termék vételárát és a járulékos költségeket (így a szállítási költségeket) - a megrendelés tartalmához igazítottan - automatikusan megjelöli a megrendelőlap vételárra és járulékos költségekre vonatkozó rovatában.

A megrendelőlap hiánytalan kitöltését követően a „Megrendelőlap véglegesítése” feliratra kattintással véglegesítési megrendelését. A Megrendelő ekkor áttekintheti a véglegesített megrendelőlap tartalmát. A Megrendelő a „Vissza” feliratra kattintással módosíthatja a megrendelőlap tartalmát, így az esetleges adatbeviteli hibákat.

Az elektronikus megrendelés a Ptk. 6.64. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez a Megrendelő a benyújtást követő 48 órán belül kötve van.

A Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton – a Megrendelő által megadott e-mail címre történő kézbesítés útján - értesíti a Megrendelőt. A Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja. 

A Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül külön e-mail útján tájékoztatja a Megrendelőt a megrendelés elfogadásáról, amellyel Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön. A szerződés létrejötte a Megrendelő részéről fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A szerződés létrejötte esetén a Szolgáltató a Megrendelő által elfogadott ÁSZF pdf formátumú kiadmányát a szerződés létrejöttére vonatkozó visszaigazolás mellékleteként csatolja. A szerződés létrejöttére vonatkozó visszaigazolás és annak ÁSZF mellékletének megküldése a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szakasza szerinti visszaigazolásnak minősül. A Megrendelő elfogadja, hogy részére elektronikus számla kerüljön átadásra.

Amennyiben a Szolgáltató 48 órán belül nem keresi fel a Megrendelőt, úgy a Megrendelő ajánlati kötöttsége megszűnik. 

A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a Megrendelő elektronikus megrendelését saját rendszerében iktatja, az – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban - utóbb hozzáférhető. 

10. A termék átvétele és a fizetés módja

A termék kiszállítására és átvételére a termék megrendelését követő 15 napon belül a Megrendelő által megjelölt kézbesítési címen a Szállítóval egyeztetett időpontban kerül sor. 

A vételárat, valamint a járulékos költségeket a Megrendelő az átvételkor készpénzben a Szállító részére, vagy a Szállító által biztosított kézi terminál használatával bankkártyás fizetés útján fizeti meg.

 Amennyiben a Megrendelő a terméket az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a Szállító három munkanapon belül telefonon megkeresi és új időpontról egyeztet vele. A megismételt szállítás költségei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő a megismételt időpontban sem veszi át a terméket, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szállítás költségeinek a Megrendelőre hárítása mellett.

11.1. Termékszavatosság 

A termék hibája esetén a Megrendelő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

11.2. Kellékszavatosság

Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén legkésőbb a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év, fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha a dolog meghibásodásában a Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Kicserélés vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

11.3. A szavatossági jogok gyakorlása

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Szolgáltató a Megrendelő nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a Megrendelő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a Megrendelő és Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági igénye alapján a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát. 

Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

A Szolgáltató a Megrendelő szavatossági igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 Kijavításra a szavatossági igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a Megrendelő nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a Megrendelő a kijavított dolgot átveheti.

12. A szerződés megszűnése 

A felek között létrejött szerződés annak teljesítését követően, vagy jogszabályban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén szűnik meg.

13. Panaszkezelés

Amennyiben a Megrendelő panasszal fordul a Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató a panaszt rögzíti és egy évig megőrzi. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül kivizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről írásban értesíti Megrendelőt. A panasz benyújtására Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségein van lehetőség.

Bankkártyás fizetés esetén a fizetéssel kapcsolatosan felmerült panaszt a Szolgáltató továbbítja a hatáskörrel rendelkező pénzintézet felé.

 A Megrendelő – amennyiben fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Bővebb információ a Budapesti Békéltető Testület tevékenységéről, valamint elérhetőségei:

 • http://bekeltet.hu/
 • e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • telefonszám: 06 (1) 488-21-31
 • székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
 • Telefonszám: +36-1 450-2598
 • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
 • E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • http://kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly
 • E-mail: fogyved@pest.gov.hu 

Panaszát az Online Vitarendezési Platformon is megteheti, amelynek linkje a következő: http://ec.europa.eu/odr 

14. Adatkezelési, adatvédelmi szabályozás

A Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy az elektronikus megrendelés során általa megadott személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamban a Szolgáltató saját rendszerében mint adatkezelő kezelje és tárolja, a szerződés teljesítése során felhasználja, valamint a Szállító felé továbbítsa.

A Szolgáltató részletes adatkezelési elveit és adatvédelmi tájékoztatóját a Honlapon megtalálható. Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, amely az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A megrendelés leadásával Megrendelő hozzájárulását adja az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott műveletek végrehajtásához.

Megrendelő adatkezeléssel kapcsolatos jogait elsősorban a 2011. évi CXII. törvény 13. címe tartalmazza. Megrendelő a 2011. CXII. törvényben foglalt jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 

17. Technikai tudnivalók

www.wigplanet.hu weboldal megtekintéséhez és a megrendelés leadásához speciális programra nincs szükség. Az általános használatban lévő, internetezésre szolgáló böngészőprogramokkal a webáruház megtekinthető. Előfordulhat, hogy az adott böngészőprogramban az általánostól eltérő beállításokat alkalmaznak. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

18. Vonatkozó jogszabályok

A felek közötti jogviszonyra vonatkozó főbb jogszabályok, melyek a http://njt.hu/ internetes oldalról elérhetők: 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyed kérdéseiről

2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról

45/2014. (II.26) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19. Hírlevél

 A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére a Szolgáltató saját üzleti célú hírleveleit megküldje. A Megrendelő a hírlevél küldését írásban (e-mail üzenetben) bármikor visszamondhatja

20. Záró rendelkezések

 A Szolgáltató jelen szerződésből eredő bármilyen igény felmerülése esetén törekszik a Megrendelővel való együttműködésre, ennek megfelelően a Megrendelő igényeit és a Szolgáltatás színvonalának emelését elősegítő javaslatait teljes munkaidőben fogadja a fent ismertetett elérhetőségeken.

Az oldal tetejére